Algemene Voorwaarden Keverevents

Deze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever/deelnemer en KeverEvents, gevestigd te Hengelo, NL 7558 WL, C. Voorberghstr 110

 • Iedere deelnemer/huurder van 24 jaar, die minimaal 3 jaar in het bezit is van een geldig B- rijbewijs mag in de, door ons, ter beschikking gestelde voertuigen rijden. Het meerijden tijdens een event is enkel en alleen toegestaan voor deelnemers die op de deelnemerslijst staan. De deelnemerslijst dient minimaal twee weken voor het event digitaal te worden aangeleverd middels de door Keverevents opgestelde Excelblad. Het is anders niet mogelijk een eindklassement op te maken.
 • De auto’s zijn klassiekers en dienen derhalve met de nodige voorzicht te worden behandeld. Het rijgedrag dient hier dan ook op te worden aangepast. Zonder vooraf instructie te hebben gekregen van de (tour)begeleider/contactpersoon van Keverevents is het niet toegestaan om de ter beschikking gestelde voertuigen te besturen. In de aangeboden eventprogramma’s slaat de term rally op het behendig navigeren met de verschillende kaartleessystemen en niet op snelheid. Het is niet toegestaan om sneller als 80 km/h met de auto’s te rijden.
 • Indien de auto met modder of zand is besmeurd en dit niet past bij de staat van de andere deelnemende voertuigen kunnen hier schoonmaakkosten ter hoogte van minimaal €75 per voertuig in rekening worden gebracht
 • De opdrachtgever/ deelnemer heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor de auto en bijbehorende accessoires. Dit betekent dat het voertuigen in zelfde staat moet worden ingeleverd als bij aanvang van het evenement is verkregen. Schade of gebreken aan het voertuig dienen onverwijld gemeld te worden na afloop van het evenement. Hierbij geldt een eigen risico van € 1500 per auto. Bij schade ontstaan door toedoen van de deelnemer welke niet gedekt wordt door de verzekering (bv opzettelijke vernieling) is de opdrachtgever c.q. deelnemer aansprakelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook voor schade die is toegebracht door het niet opvolgen van de instructies van Keverevents.
 • Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om handelingen uit te voeren die niet overeenkomen met de Nederlandse wet. Verkeersboetes welke door de deelnemers tijdens de programma’s worden verkregen, worden doorberekend aan de opdrachtgever, vermeerderd met € 25 administratiekosten per incident.
 • Opdrachtgever/ deelnemer is gedurende de evenementperiode ten allen tijde aansprakelijk voor boetes en andere maatregelen die voortvloeien uit (verkeers-)overtredingen. Het niet naleven van regels en voorwaarden kan leiden tot verlies van de verzekeringsdekking.
 • Alle voertuigen zijn All risk verzekerd, met een eigen risico voor de opdrachtgever van € 1500 per auto per incident. Dit wordt verhoogd met € 25 administratiekosten
 • Voor deelnemers/huurders is het niet toegestaan om vooraf of tijdens de route alcohol te nuttigen. Indien medepassagiers dronken of onder invloed van alcohol/drugs zijn mogen zij niet vervoerd worden. Dit i.v.m. schade door baldadigheid of overgeven tijdens de rit. Roken in de voertuigen is niet toegestaan mede i.v.m. vlambare bekleding.
 • Eten (hieronder valt ook snoepgoed) en drinken in de ter beschikking gestelde voertuigen is niet toegestaan.
 • Schade ontstaan, terwijl de deelnemer van het voertuig verkeert onder invloed van alcohol of enig ander bedwelmende stof of stimulerende stof is van de verzekering uitgesloten en derhalve voor rekening van de deelnemer. Er mogen maximaal twee verschillende chauffeurs rijden in een VW busje, nadat deze instructie hebben gehad van een medewerker van Keverevents, tijdens een event of huurperiode.
 • Keverevents zal in geen geval en onder geen voorwaarde aansprakelijk zijn voor ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade met de gevolgen daarvan zowel van de opdrachtgever dan wel derden voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig voor zover de door eigenaar gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent
 • Indien deelnemers zich niet houden aan de algemene voorwaarden van Keverevents kan uitgesloten worden van het evenement zonder recht op teruggaaf van gelden.
 • In de gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal de begeleider van Keverevents ter plekke beslissen.Betalingscondities Indien een overeenkomst met Keverevents wordt aangegaan dient een aanbetaling van 50% (exclusief b.t.w.) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee weken voor de datum van het evenement op onze rekening te zijn bijgeschreven. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een factuur.

• Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt hier door Keverevents op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling van Keverevents geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot betaling door opdrachtgever blijft echter volledig van kracht en Keverevents heeft het recht om de verschuldigde wijzigingskosten (zie wijzigingen) en eventuele andere kosten betrekking hebbend op de betreffende opdrachtgever, in rekening te brengen. Als dan worden de reeds betaalde gelden met het openstaande bedrag verrekend.

Wijzigingen/annuleringen* page3image64138496

Meer dan 2 maand voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag kosteloos worden geannuleerd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden.

Minder dan 2 maand voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag geannuleerd worden. Voor deze groep is nog 30% van het afgesproken bedrag verschuldigd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden

Minder dan twee weken voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag geannuleerd worden. Voor deze groep is nog 70% van het afgesproken bedrag verschuldigd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden

Binnen 1 week voor het event Geen annuleringsmogelijkheden

Bij losse verhuur of bruiloften

Na bevestiging kunnen de tijden tot 1 week voor aanvang van de huur gewijzigd worden. Bij volledig annuleren dient er altijd 50 % van het offertebedrag betaald te worden.

* Bij inhuur door Keverevents bij derden kan er niet geannuleerd worden en is de opdrachtgever de volledige huursom verschuldigd

 • Hierbij wordt rekening gehouden met door opdrachtgever afgesproken bezetting per voertuig. Opdrachtgever kan dus enkel en alleen het aantal vooraf afgesproken voertuigen wijzigen. Wijzigingen in het aantal deelnemers die geen consequenties hebben voor het aantal in te zetten voertuigen zullen niet worden gecrediteerd.
 • Indien er niet voldoende Kever Cabrio’s of VW busjes beschikbaar zijn zal Keverevents andere vergelijkbare klassiekers proberen in te huren bij derden. Indien auto’s ingehuurd worden bij derden is voor deze auto’s geen annulering mogelijk en dient het afgesproken bedrag te worden betaald.
 • Gebruik klassiekersa) VW bussen of Kevers mogen niet beplakt worden. Schade die hierdoor ontstaat is volledig voor eigen risico.
  b) Het is niet toegestaan om op zand of grindwegen te rijden
  c) Er mag alleen in de oldtimers gereden worden na uitleg van een medewerker van KeverEventsd) In de periode december tot februari mag met een aantal busjes alleen op de openbare weg worden gereden met groene kentekenplaten. Deze worden meegeleverd. Indien dit niet gebeurd zijn eventuele overtredingen voor rekening van de huurder.
 • Aangezien er gebruik gemaakt wordt van oldtimers bestaat er de mogelijk tot een onvoorzien defect. Indien het mankement, tijdens de verhuur of evenement, niet te verhelpen is kan er geen beroep worden gedaan op restitutie. Indien er echter door een defect een auto niet geleverd kan worden zal deze volledig worden gecrediteerd.
 • In geval van overmacht heeft Keverevents de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te wijzigen. Onder overmacht worden o.a. invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de rally onmogelijk maken zoals: natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven; dan wel omstandigheden die het Keverevents onmogelijk maken de rally op een veilige manier te laten plaatsvinden. Indien er door weersomstandigheden de verplichting bestaat met winterbanden te rijden
 • Indien bovenstaande omstandigheden (overmacht) van toepassing zijn heeft de opdrachtgever de volgende keuzes:
 • Om de rally te verplaatsen naar een andere beschikbare datum. Het kan zijn dat dit kosten met zich meebrengt.
 • de rally te annuleren tegen betaling van 25% van de totale hoofdsom. Transportkosten, inhuur bij derden en routekosten zijn hierbij niet inbegrepen en zullen indien van toepassing volledig doorberekend worden.

• De door KeverEvents vermelde prijzen zijn voor bedrijven exclusief 21% of 9% BTW en voor bedrijfsuitjes altijd gebaseerd op 4 personen per Kever cabrio of 7,8 of 9 personen per VW busje.